در صورت داشتن هرگونه سوالی درباره مطالب وبلاگ درقسمت نظرات سوال خود را مطرح کنید تا در اولین فرصت (72 ساعت) به آن پاسخ داده شود.


برچسب‌ها: قادمون
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین 1391ساعت 11:11  توسط حامد | 
شركت ملي صنايع پتروشيمي با توجه به ميزان عرضه و تقاضاي پليمر پلي استر

در داخل و نيز خارج كشور و در راستاي عمل به بخشي از تعهدات خود در برنامه

پنج ساله دوم دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به اجراي اين طرح با اهداف

چندگانه ذيل كرده است:

·                     تامين مواد اوليه واحدهاي پايين دستي در صنايع نساجي و بسته بندي كشور و صرفه جويي ارزي

·                     دستيابي به بازارهاي جهاني و ايجاد درآمد ارزي

·                     حركت در جهت خوداتكايي و انتقال فناوري پيشرفته

·                     انتقال دانش و تربيت نيروي انساني متخصص

·                     ايجاد اشتغال در صنايع پايين دستي

كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور

مركز پژوهش و توسعه پتروشيمي شهيد تندگويان متولي اصلي تعريف، تصويب و مديريت اجراي فعاليتهاي پژوهشي مورد نياز شركت

ميباشد.

اهداف جاري جهت تحقق پروژه هاي مصوب، در راستاي نيل به هدف والاي شركت، عبارتند از :

1. دستيابي به دانش و فن آوري توليد استرهاي مرتبط و گونه هاي مختلف آنها.

2. نوآوري در زمينه فرآيند اكسيداسيون پارازايلين.

3. شناخت دانش پايه و بهبود فرآيندهاي تصفيه پساب مجتمع.

4. دستيابي به روشهاي كاهش و حذف ضايعات محصول و تبديل آنها به مواد با ارزش.

5. ارائه خدمات علمي و مشاوره فني به مشتريان محصولات شركت.

6. افزايش بهره وري توليد.

7. توسعه همكاريهاي مشترك با مؤسسات داخلي، براي توسعه فناوري و بكارگيري آنها در مقياس تجاري.

8. انتخاب و تصويب پروژه هاي هدفمند، با زمانبندي مشخص و تشكيل تيمهاي پژوهشي.

شوراي پژوهشي

به منظور برنامه ريزي و هماهنگي فعاليتهاي پژوهشي و كاربرد فن آوريهاي جديد با ساير فعاليتهاي فني اجرائي در مجتمع شوراي

پژوهش و توسعه شركت متشكل از اعضاء زير تشكيل گرديد:

رئيس مجتمع 

رئيس خدمات فني 

رئيس بهره برداري 

رئيس پژوهش و توسعه 

دو نفر بعنوان اعضاء و مشاوران شورا 

تبصره : درصورت نياز و به پيشنهاد دبير شورا و موافقت رئيس شورا، برحسب مورد از افراد متخصص جهت حضور در جلسه دعوت بعمل

خواهد آمد.

وظايف اين شورا بشرح زير است:

حدود اختيارات و وظايف شوراي تحقيق و توسعه عبارتند از :

بررسي و تصويب سياستها و اولويتهاي پژوهشي مجتمع. ·

بررسي و تصويب برنامه هاي پژوهشي مجتمع. ·

بررسي و تصويب پروژه هاي پژوهشي. ·

ساير موارد:

چگونگي تشكيل ، رسميت و اداره جلسات شورا بر اساس آئين نامه داخلي خواهد بود كه به تصويب شورا ميرسد. ·

كليه مصوبات شورا پس از هماهنگي با رئيس شورا ،توسط دبير شورا ابلاغ و اجراء ميشود. ·

هر گونه تغيير در اين دستورالعمل با پيشنهاد هر يك از شوراها از طريق امور تحقيق و توسعه پتروشيمي در دستور كار 

شوراي پژوهش و آموزش پتروشيمي قرار گرفته و پس از تصويب قابل اجراء است.

در ايران بوده و درحال حاضر بيش از 70 درصد PET و PTA پتروشيمي شهيد تندگويان اولين توليد كننده محصولات

محصولات خود را صادر مي نمايد. با توجه به نوع فن آوري و فرآيند توليد و به منظورحفظ قدرت رقابت در سطح

جهاني و همچنين بازار داخلي، مركز پژوهش و توسعه خود را فعال نموده تا بتواند در زمينه هاي معرفي و طراحي

محصولات جديد، بهينه سازي محصولات و فرآيندها، كاهش هزينه هاي توليد و طرحهاي توسعه از آخرين دستاوردهاي

علمي و فني استفاده نمايد و براي اين مأموريت خطير از استعدادها، خلاقيت ها و دانش و تجربه صاحب نظران و

بهره جويد. PET و PTA پژوهشگران مرتبط با فرآيندهاي توليدي

معرفي مركز پژوهش و توسعه پتروشيمي شهيد تندگويان:

مركز پژوهش و توسعه پتروشيمي شهيد تندگويان متولي اصلي تعريف، تصويب و مديريت اجراي فعاليتهاي پژوهشي مورد نياز شركت ميباشد.

اهداف جاري جهت تحقق پروژه هاي مصوب، در راستاي نيل به هدف والاي شركت، عبارتند از :

1. دستيابي به دانش و فن آوري توليد استرهاي مرتبط و گونه هاي مختلف آنها.

2. نوآوري در زمينه فرآيند اكسيداسيون پارازايلين.

3. شناخت دانش پايه و بهبود فرآيندهاي تصفيه پساب مجتمع.

4. دستيابي به روشهاي كاهش و حذف ضايعات محصول و تبديل آنها به مواد با ارزش.

5. ارائه خدمات علمي و مشاوره فني به مشتريان محصولات شركت.

6. افزايش بهره وري توليد.

7. توسعه همكاريهاي مشترك با مؤسسات داخلي، براي توسعه فناوري و بكارگيري آنها در مقياس تجاري.

8. انتخاب و تصويب پروژه هاي هدفمند، با زمانبندي مشخص و تشكيل تيمهاي پژوهشي.

اولويتهاي پژوهشي:

و پيگيري طرحهاي توسعه واحدهاي مجتمع بر اين اساس از PET 1. پيگيري بررسي نيازهاي بازار داخلي و خارجي براي محصولات

طريق ارتباط با شركت بازرگاني پتروشيمي.

2. پيگيري مشكلات عمليات توليد و بهره برداري و كاهش ضايعات واحدهاي مجتمع.

از طريق قرارداد همكاري با مراكز علمي و PTA و PET 3. پيگيري طرحهاي پژوهشي مرتبط با علوم تكنولوژي هاي پايه كارخانجات

پژوهشي داخلي و خارجي.

4. تقويت روحيه نو آوري و اختراع و ابداعات كاركنان.

استراتژيها:

1. كاهش هزينه توليد.

2. بهبود كيفيت فرآيندها.

3. طراحي و توليد محصولات جديد با ارزش افزوده بالا.

طرحهاي پيشنهادي و مصوب

عنوان طرح سال نوع طرح

بررسي فاكتورهاي موثر بر روي توليد الياف و يارن پلي استر 1386 مصوب

1386 مصوب PET طرح بررسي افزايش ظرفيت واحدهاي

در كارخانجات فاز اول و دوم PET مقايسه فن آوري توليد

پتروشيمي شهيد تندگويان با تحليل مفاهيم بنيادي 1386 مصوب

ارزيابي عملكرد كميكال شركتهاي معتبر در زمينه بهسازي آب

خنك كننده جهت بهبود شرايط آب 1387 مصوب

1387 مصوب pta- امكان سنجي افزايش ظرفيت واحد 1

1387 مصوب PTA-1 & CF پايش خوردگي در واحد

مدل سازي نيمه تجربي سرعت كريستاليزاسيون اوليه و ثانويه

پلي اتيلن تر فتالات آمورف جهت تهيه ماده اوليه فرايند

پليمريزاسيون حالت جامد

1387 مصوب

مطالعه آزمايشگاهي بهبود قابليت رنگرزي پلي اتيلن ترفتالات

گريد الياف مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان بر پايه

تكنولوژي دندريمرها

1387 مصوب

در كارخانجات فاز اول و دوم PTA مقايسه فن آوري توليد

پتروشيمي شهيد تندگويان با تحليل مفاهيم بنيادي 1387 مصوب

مجتمع (Off-gread ) ضايعاتي PTA پروژه "تبديل پودر

پتروشيمي شهيد تندگويان به ساير مواد شيميايي با ارزش

افزوده بالاتر"

1390 مصوب

جايگزيني حلال غير سمي به جاي ارتوكرزول جهت اندازه

لازم به PET . گيري گروههاي كربوكسيل انتهايي در پليمر

ياد آوري است كه از ارتوكرزول بعنوان حلال غير اسيدي

استفاده مي شود. PET پليمر

1390 مصوب

جايگزيني يك حلال غير سمي به جاي كلروفرم .( از كلرفرم

بعنوان شوينده ظروف و الكترودهاي مورد استفاده در تست

استفاده مي شود.( PET هاي پليمر

1390 مصوب

معرفي و توسعه محصولات

محصولات پتروشيمي شهيد تندگويان شامل موارد زير بوده كه در ادامه به طور مختصر معرفي مي گردند:

(PTA) ترفتاليك اسيد خالص 

(PET) پلي اتيلن ترفتالات 

نوع الياف نساجي PET چيپس o

نوع بطري PET چيپس o

الياف نساجي : ·

فيلامنت PET الياف o

استيپل PET الياف o

(PTA) ترفتاليك اسيد خالص

ترفتاليك اسيد خالص يكي از دو مولكول اصلي تشكيل دهنده منومر پليمر پلي اتيلن است كه از واكنش اكسيداسيون پارازايلين با هوا در

مجاورت كاتاليزورهاي فلزي برم ، كبالت و يا منگنز كه در اسيد استيك حل شده اند توليد ميشود. ترفتاليك اسيد خالص پودري است سفيد

166 كه بسيار دير گداز و نسوز بوده و قابل احتراق ميباشد. اين اسيد در / 1 و وزن ملكولي 14 / رنگ با وزن مخصوص حدود 51

تصعيد ميگردد و تا حدودي در اسيد سولفوريك و دي متيل فرماميد و دي متيل سولفوكسيد حل ميشود، ولي در ساير C دماي 3000

-4 كربو كسي بنزالدئيد) دارد كه بايد درمحصول نهائي كمتر ) CBA- محلولهاي آلي نامحدود ميباشد. درجه خلوص آن بستگي به ميزان 4

25 قسمت در ميليون) باشد. اين اسيد علاوه بر كاربرد در توليد رزينهاي پليمري خطي ،فيلمهاي نازك و الياف پلي استر ، به ) ppm از 25

عنوان معرف بازها در كارخانجات ريسندگي پشمي و يا بعنوان ماده افزودني در تهيه خوراك دام و نيز روان كننده در تهيه چسبهاي صنعتي

قابل استفاده ميباشد.

: (PET) پلي اتيلن ترفتالات

پلي اتيلن ترفتالات مهمترين عضو خانواده پلي استرها است كه از واكنش پليمري شدن تراكمي اتيلن گلايكول و ترفتاليك اسيد خالص توليد

ميشود. اين پليمر براي اولين بار در دهه 1950 بطور مجزا در انگلستان و ايالات متحده بطور صنعتي جهت توليد الياف مصنوعي مورد

استفاده در صنايع نساجي بكار گرفته شد و پس از آن از اواخر دهه 1970 با اصلاحات صورت گرفته بر روي ساختار اين پليمر براي استفاده

در صنايع بسته بندي به عنوان بطري ، فيلم ، ظروف يكبار مصرف، صنايع الكترونيك جهت توليد فيلمهاي ذخيره سازي اطلاعات و ... نيز مورد

استفاده قرار گرفت. پليمر پلي اتيلن ترفتالات معمولاً به صورت چيپس با گرانول ، جهت عرضه به بازار توليد ميشود. اين پليمر در حالت

آمورف شفاف و در حالت بلوري تقريباً مات ميباشد و با توجه به خصوصيات بسيار ويژه محصولات توليد شده از آن، از رشد ظرفيت توليد

قابل ملاحظه اي در سطح جهاني بسيار است.

نوع الياف نساجي : PET چيپس

با توجه به محدوديت منابع توليد الياف طبيعي نظير پنبه، پشم و ابريشم از يكسو و ازدياد جمعيت از سوي ديگر استفاده از پليمرهاي

مصنوعي نظير پلي استرها، پلي آميدها و پلي اولفينها در صنايع نساجي رشد چشمگيري داشته است. در اين بين الياف پلي استر با دارا بودن

بيشترين سهم از بازار الياف جهت استفاده در كارخانجات ذوب ريسي توليد الياف پلي استر فيلامنت و استيپل و همچنين كارخانجات توليد

منسوجات بي بافت اسپان باند مورد استفاده قرار ميگيرد.

در حال حاضر بيش از 60 درصد توليد جهاني پلي استر در صنايع نساجي مورد استفاده قرار ميگيرد.

نوع بطري : PET چيپس

از اواخر دهه 1970 بطريهاي پلي استر وارد بازار بسته بندي نوشيدنيها شدند و توانستند با سرعت رشد بسيار قابل ملاحظه اي اين بازار را

آسيب كمتري به محيط زيست ميرسانند و فرآيند بازيافت آنها به مراتب راحتتر PVC در مقايسه با بطريهاي PET تسخير نمايند. بطريهاي

است ، همچنين خواصي نظير شفافيت زياد، زيبايي و عدم شكنندگي استفاده از آنها را در صنايع بسته بندي نوشيدنيها بسيار توجيه پذير

نموده و در بسياري موارد جايگزين مناسبتر و ارزانتري براي شيشه و قوطي ها گرديد.

علاوه بر نوشيدنيهاي ملايم كربنات دار نظير انواع نوشابه ها و آب معدني ميتوان ساير مايعات خوراكي نظير روغن مايع و انواع سسها، مربا،

دلمه جات و كنسروهاي خوراكي را نيز در اين بطريها بسته بند و نگهداري كرد. در كاربردهاي جديدتر شير داغ و يا مايعات استريل را نيز

ميتوان با اين بطريها بسته بندي كرد. همچنين از اين بطريها ميتوان جهت نگهداري مايعاتي نظير صابون مايع، انواع شوينده ها، موارد معطر

كننده و مواد شيمايي مورد استفاده در خانه نيز استفاده نمود.

چيپس پلي اتيلن ترفتالات نوع بطري در صنايع پايين دستي پس از ذوب به قطعه اي به نام پيش شكل (پريفرم) تبديل ميشود و پس از

آن پيش شكل در فرآيند قالبگيري دمشي به بطري مورد نظر تبديل ميشود.

الياف نساجي :

الياف ماده اوليه توليد انواع مختلف منسوجات نظير نخ و پارچه ميباشد. الياف پلي استر با توجه به قابليتها و خصوصيات مكانيكي و شيميايي

بسيار مناسب خود، توانسته اند بيش از 30 درصد حجم الياف مصرفي را به خود اختصاص دهند بطور كلي الياف پلي استر به دو صورت زير

توليد ميشوند:

(Staple) استيپل 

(Filament) فيلامنت 

الياف پلي استر استيپل :

الياف پلي استر استيپل (منقطع) با طول معين در فرآيند ذوب ريسي توليد ميشوند و از آنها جهت توليد نخهاي ريسيده شده مخلوط پلي

استر، با ساير الياف استفاده ميشود. علاوه بر اين از انواع ديگر اين الياف نظير الياف پلي استر استيپل تو خالي جهت توليد لايه هاي عايق و يا

مصارف پركننده نظير داخل مبلمان و صندلي خودرو و رختخوابها نيز استفاده ميشود.

الياف پلي استر توليد شده در مجتمع از نوع مشابه پنبه ميباشد كه از آن ميتوان جهت توليد نخهاي مخلوط پنبه/پلي استر، ويسكوز/پلي استر

و يا ... استفاده نمود.

نوع فيلم (درآينده) : PET چيپس

از چيپس پلي اتيلن ترفتالات نوع فيلم جهت توليد فيلمهاي آرايش يافته دو محوري مورد استفاده در صنايع الكترونيك به منظور توليد لايه

هاي ذخيره سازي مغناطيسي داده ها و اطلاعات نظير نوار ويدئو، كاستهاي صوتي و ... استفاده ميشود از اين چيپس جهت توليد فيلمهاي

اتاكتيك مورد استفاده در صنايع بسته بندي به منظور توليد ظروف يكبار مصرف و قطعات خاص نظير درپوش نيز استفاده ميشود.

نوع الياف صنعتي(درآينده): PET چيپس

از چيپس پلي اتيلن ترفتالات نوع الياف صنعتي در تكنولوژي ذوب ريسي الياف صنعتي به منظور توليد نخهاي خاص نظير نخ تاير خودرو،

الياف استحكام دهنده كامپوزيتي، كمربندايمني، بادبان قايقها و ... استفاده ميشود.

الياف پلي استر فيلامنت :

و به ميزان كمتري به ،POY الياف پلي استر فيلامنت به صورت مداوم و پيوسته در فرآيند ذوب ريسي توليد ميشود اين الياف غالباً به صورت

محصول اين مجتمع به صورت نيمه مات با ظرفيت متوسط ميباشد كه جهت كاربرد نهايي، ابتدا در POY توليد ميشوند. الياف ،FOY صورت

كارخانجات تكسچرايزينگ داراي فرو موج ميشود و سپس به صورت بي تاب يا تابدار مورد استفاده قرار ميگيرد.

داراي ظاهر صاف و براقي هستند و از آنها جهت توليد نخهاي با كاربردهاي خاص نظير نخ بافت پارچه هاي ضد آب استفاده ،FOY الياف

ميشود.

توسعه محصولات :

به بازار داخلي را در دستور كار خود دارد كه از جمله برنامه توليد گونه PET امور پژوهش و توسعه شناسايي و معرفي محصولات جديد

Super چيپس فوق درخشان ،Technicall Yarn و توليد الياف صنعتي با استحكام بالا (Hot Fill) بطري پر شونده با مايعات داغ

را ميتوان نام برد. اين مهم پس از فراهم كردن شرايط مناسب در بازار و صنايع داخل كشور و معرفي اين محصولات به مشتريان در Bright

برنامه توليد شركت قرار ميگيرند. هم اكنون بررسيهاي فني انجام شده و شرايط عملياتي توليد نسبتاً آماده است.

فهرست آزمايشات قابل انجام بر روي محصول نهائي :

1. تعيين ويسكوزيته ذاتي محصول.

2. تعيين مقدار كربوكسيل انتهائي در محصول.

3. تعيين نقطه ذوب.

4. تعيين مشخصه هاي رنگ محصول.

5. تعيين ميزان بلورينگي محصول.

6. تعيين مقدار استالدئيد باقيمانده در محصول.

فهرست دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاه هاي پتروشيمي شهيد تندگويان

به همراه شرح وظايف آنها

تعداد مدل نام دستگاه رديف

1 XRF Spectro Titan 1

Feed Mix،Fresh Catalyst در نمونه هاي Br،Co ،Mn جهت اندازه گيري ميزان

2 Automatic Titrator Mettler Toledo 1

جهت تعيين مقدار اسيد، كلرايد و برمايد موجود در نمونه ها

3 Polarograph Metrohm 1

PTA ،CTA 4- موجود در نمونه هاي CBA جهت تعيين

4 Gas Chromatograph Thermo Finigan 8

در O2،N2 ،CoX جهت اندازه گيري درصد مواد آلي در انواع نمونه ها و درصد گازهاي

نمونه هاي گازي

5 HPLC Waters 1

CTA و PTA پاراتولوئيك اسيد) در نمونه هاي ) PTL جهت تعيين مقدار

6 HPIC Waters 1

و ...) در نمونه ها Br- و Cl جهت تعيين مقدار يونهاي منفي (مانند

7 Laser Particle Size Malvern 1

PTA و CTA نمونه هاي Particle Size جهت تعيين

8 Atomic Absorption Shimadzu 1

و ...) Hg ،Mn ،Co ،Ca جهت تعيين مقدار فلزات موجود در نمونه ها (+ 2

9 TOC Analizer Shimadzu 1

مواد و نمونه هاي آبي Organic Total جهت اندازه گيري

10 Sulfur Analizer 9600L C.I. Analytics 1

موجود در نمونه پارازايلين (Sulfur) جهت اندازه گيري مقدار گوگرد

11 Automatic Distillation Normalab 1

و ... PX ،IBAC نمونه هاي Range Distillation جهت تعيين

12 ICP Varian 1

و ...) Co ،Mn) جهت تعيين مقدار فلزات موجود در نمونه هاي

13 Spectrophotometer Varian 1

جهت اندازه گيري مواد داراي جذب در طول موج مشخص

14 Color/Color Difference

Meter Gardner 2

PTA نمونه B-Value جهت تعيين

15 Karl Fisher (Columetric) Mettler Toledo 2

جهت تعيين مقدار آب در انواع نمونه ها

16 Karl Fisher (Volumetric) Mettler Toledo 2

جهت تعيين مقدار آب در انواع نمونه ها

17 Oven Heraus/Memmert 4

CTA و PTA جهت خشك كردن ظروف و تعيين مقدار مؤثر مواد خراب نمونه

18 Oli Bath Lauda 1

جهت ايجاد دماي ثابت براي انجام تستهايي كه بايد در دماي ثابت انجام شوند

19 Water Bath GFL 2

جهت ايجاد دماي ثابت براي انجام تستهايي كه بايد در دماي ثابت انجام شوند

20 Analytical Balance Mettler Toledo 2

جهت اندازه گيري وزن مواد مختلف

21 Technical Balance Mettler Toledo 2

جهت اندازه گيري وزن مواد مختلف

22 Laboratory Centrifuge Selecta 1

جهت ته نشين كردن ذرات معلق موجود در محلولها

23 Ultrasonic Bath Clifton 1

جهت ايجاد حلاليت بهتر محلولها (يا ايجاد امواج مواد در محلولها بهتر حل ميشوند)

24 Apparent Dencity(Jolting) JEL 1

جهت اندازه گيري دانسيته

25 Flash Point Normalab 1

جهت تعيين نقطه اشتعال مواد

26 Colorimeter (APHA) Lovibond 2

مواد مايع (يا محلول) APHA Color Number جهت تعيين

27 Ultra Pure Water

Apparatus Elga 1

جهت توليد آب مقطر فوق العاده خالص

28 PH Meter Mettler Toledo 1

محلولها PH جهت تعيين

29 Conductivity Meter Mettler Toledo 1

محلولها Conductivity جهت تعيين

30 Viscometer Lauda 2

جهت اندازه گيري ويسكوزيته محلولها

31 Gas Chromatography Thermo Finingan 3

PET استالدئيد و ... در نمونه هاي ، DEG و IPA جهت اندازه گيري

32 Different Scanning Mettler 1

جهت تعيين نقطه ذوب محصول

33 Density Column 1

PET جهت تعيين دانسيته نمونه هاي

34 Dew Point Analyser SHAN 1

جهت اندازه گيري نقطه شبنم

شوراي پژوهشي

به منظور برنامه ريزي و هماهنگي فعاليتهاي پژوهشي و كاربرد فن آوريهاي جديد با ساير فعاليتهاي فني اجرائي در مجتمع شوراي پژوهش و

توسعه شركت متشكل از اعضاء زير تشكيل گرديد:

حدود اختيارات و وظايف شوراي تحقيق و توسعه عبارتند از :

1. بررسي و تصويب سياستها و اولويتهاي پژوهشي مجتمع.

2. بررسي و تصويب برنامه هاي پژوهشي مجتمع.

3. بررسي و تصويب پروژه هاي پژوهشي.

محصولات شركت پتروشيمي شهيد تندگويان

Purified Terephthalic Asid (PTA)

Polyethylene Terphethalate (PET)

Grade

Type

BG 732

BG 781

Pet

Bottle

Grade

BG 800

BG 821

BG 841

TG 641 (Semi Dull)

Pet

Textile

Grade TG 641 (Super Bright)

Pet Amorphorus Ghips

Pet Film Grade (FG 641)

4. جهت كسب اطلاعات بيشتر از جزئيات هر محصول بر روي گزينه مورد نظر كليك نمائيد.

مشخصات محصولات

مشخصات اسيد ترفتالات خالص

PTA TECNIMONT/MHI

مقدار قابل قبول واحد موارد آزمايش

Acidity mgKOH/g 675±2

Moisture %wt <0.2

Ashes ppm <15

4-CBA ppm <25

Iron ppm <1

Paratoluic acid ppm <150

Total metals ppm <8

(Mo,Cr,Ni,Co,Fe,Ti,Mn)

Note: 1-water Content determined before packing

2- color Determined after grinding.

BG- مشخصات 732

( Bottle Grade) PARS PET-BG732

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.73 ± 0.03

DEG content %wt Max 2.0

*L ≥90

Color (CIE Lab)

*b ≤2.0

Carboxyl End Group meq/kg Max 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm Max 1.0

Water content %wt Max 0.3

: BG- كاربردهاي 781

1 ليتري ، بسته بندي موارد / 0 و 5 / بسته بندي انواع آب هاي نوشيدني بدون گاز (آب تصفيه شده ، آب معدني ) در بطري هاي كوچك 5

غذايي جامد و روغن هاي خوراكي غير معطر ، بسته بندي كالاهاي لوكي و فانتزي

( Bottle Grade) PARS PET-BG781

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.78 ± 0.02

DEG content %wt ≤ 1.5

*L ≥90

Color (CIE Lab)

*b ≤2.0

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm ≤ 1.0

Water content %wt ≤ 0.3

BG- مشخصات 785

( Bottle Grade) PARS PET-BG785

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.78 ± 0.02

DEG content %wt Max 2.0

*L ≥90

Color (CIE Lab)

*b ≤2.0

Carboxyl End Group meq/kg Max 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm Max 1.0

Water content %wt Max 0.3

BG- كاربردهاي : 800

بسته بندي انواع آب هاي نوشيدني بدون گاز (اب تصفيه شده ، آب معدني ( ، بسته بندي انواع آب ميوه ، روغن هاي خوراكي غير معطر و

مواد غذايي جامد ، بسته بندي كالاهاي لوكس و فانتزي

(Bottle Grade)800PARS PET-BG

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.8 ± 0.02

DEG content %wt ≤ 1.5

*L ≥90

Color (CIE Lab)

*b ≤ 2.0

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm ≤ 1.0

Water content %wt ≤ 0.3

BG- مشخصات 805

(Bottle Grade)PARS PET-BG805

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.8± 0.02

DEG content %wt Max 2.0

*L ≥90

Color (CIE Lab)

*b ≤2.0

Carboxyl End Group meq/kg Max 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm Max 1.0

Water content %wt Max 0.3

:BG- كاربردهاي 821

بسته بندي انواع نوشيدني هاي گازدار ، بسته بندي موادغذايي فاسد شدني مخازن آب با حجم هاي چهار ليتر و بالاتر

(Bottle Grade)821PARS PET-BG

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.82± 0.02

DEG content %wt ≤ 1.5

L* ≥90

Color (CIE Lab)

b* <2.0

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm ≤ 1.0

Water content %wt ≤ 0.3

BG- مشخصات 825

(Grade Bottle)PARS PET-BG825

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.82 ± 0.02

DEG content %wt Max 2.0

*L ≥90

Color (CIE Lab)

*b ≤2.0

Carboxyl End Group meq/kg Max 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm Max 1.0

Water content %wt Max 0.3

: BG- كاربردهاي 841

بسته بندي انواع مايعات شوينده ، بهداشتي و آرايشي

(Bottle Grade)841PARS PET-BG

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g >0.84

DEG content %wt ≤ 1.5

*L ≥90

Color (CIE Lab)

*b ≤ 2.0

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Melting point °C 249 ± 3

Acetaldehyde ppm ≤ 1.0

Water content %wt ≤ 0.3

BG- مشخصات 845

(Bottle Grade)PARS PET-BG845

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

≥0.84

Intrinsic Viscosity dl/g

Max 2.0

DEG content %wt

*L 90≥

Color (CIE Lab)

*b 2.0≤

Max 32

Carboxyl End Group meq/kg

Melting point °C 249 ± 3

Max 1.0

Acetaldehyde ppm

Max 0.3

Water content %wt

Note: Moisture be determined before packing

مقدار قابل قبول واحد موارد آزمايش

Intrinsic Viscosity dl/g 0.64 ± 0.015

DEG content %wt 0.9 - 1.3

L* ≥ 75

Color (CIE Lab)

b* ≤ 4.5

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Water Content %wt ≤ 0.3

Melting Point °C 255 ± 3

Chip Weight g/100EA 2.5±0.1

Note: 1-Water Content determined before packing.

2-Color Determined after grinding.

PARS PET-TG641 (Semi Dull)

مقدار قابل قبول واحد موارد آزمايش

Intrinsic Viscosity dl/g 0.64 ± 0.015

DEG content %wt 0.9 - 1.3

L* ≥ 90

Color (CIE Lab)

b* ≤ 4.5

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Water Content %wt ≤ 0.3

Melting Point °C 255 ± 3

Titanium Dioxide %wt 0.3 ± 0.05

Note: 1-Water Content determined before packing.

2-Color Determined after grinding.

PARS PET-TG645 (Super Bright)

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.64 ± 0.015

DEG content %wt 1.4±0.4

L* ≥ 75

Color (CIE Lab)

b* ≤ 4.5

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Water Content %wt Max 0.3

Melting Point °C 255 ± 3

Chip Weight g/100EA 2.2±0.1

Note: 1-Water Content determined before packing.

2-Color Determined after grinding.

PARS PET-TG645 (Semi Dull)

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 0.64 ± 0.015

DEG content %wt 1.4±0.4

L* ≥ 90

Color (CIE Lab)

b* ≤ 4.5

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Water Content %wt ≤ 0.3

Melting Point °C 255 ± 3

Chip Weight g/100EA 2.2±0.1

Titanium Dioxide %wt 0.34 ± 0.06

Note: 1-Water Content determined before packing.

2-Color Determined after grinding.

Polyester Partially Oriented Yarn

PARS POY-A (Semi Dull)

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Titer dtex dtex

Denier per filament(dpf) den den

Titer Deviations among a CV % CV %

bobbin

Titer Deviations between % %

bobbins

Tenacity at break CN/dtex CN/dtex

Deviations on Tenacity at % %

break

Elongation at break % %

Deviations on Elongation % %

Shrinkage in boiling water % %

Spin finish pick up wt% wt%

Evenness U% U%

Residual draw ratio - -

Full bobbin weight Kg Kg

Note:1) the final Specs will be arrived once the plant runs for sufficiently longer time

Under Normal & Stable conditions.

PARS PET-HT105 (High Tenacity Yarn)

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Intrinsic Viscosity dl/g 1.00 ± 0.02

Water content %wt <0.5

*L 84≥

Color (CIE Lab)

*b 2≤

Carboxyl End Group meq/kg 27≤

Melting Point °C 258≥

Chip Weight g/100EA 1.7±0.1

Note: Moisture be determined before packing

Cotton Type HT / HM

PARS PSF A (Semi Dull)

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Titer dtex 1.55 ± 0.03

Tenacity at Break cN/dtex 5.5 ≥

Elongation at Break % 21+4

Shrinkage in hot Air % 4.5 ± 2

at180°C/ 15min

Crimp Number N/cm 4 ± 0.5

Crimp Stability % 65 ≥

Deep Dyeing Defects % ≤ 0.005

Oil Pick Up % approx 0.15

Length mm 38 ± 3

Over Length Fiber % max 0.02

Humidity % max 0.4

Note:1) the final Specs will be arrived once the plant runs for sufficiently longer time

Under Normal & Stable conditions.

Polyester Staple Fiber

Cotton Type HT / HM

PARS PSF B (Semi Dull)

قبول مقدار قابل واحد آزمايش موارد

Titer dtex 1.55 ± 0.05

Tenacity at Break cN/dtex ≥ 4.5

Elongation at Break % 21 ± 10

Shrinkage in hot Air % 4.5 ± 2.5

at180°C/ 15min

Crimp Number N/cm 4 ± 1

Crimp Stability % ≥ 55

Deep Dyeing Defects % ≤ 0. 5

Oil Pick Up % 0.15±0.05

Length mm 38 ± 5

Over Length Fiber % max 2

Humidity % max 0.5

Note:1) the final Specs will be arrived once the plant runs for sufficiently longer time

Under Normal & Stable conditions

مقدار قابل قبول واحد موارد آزمايش

Intrinsic Viscosity dl/g 0.64 ± 0.015

DEG content %wt ≤ 1.5

L-value ≥ 75

Color (CIE Lab)

b-value ≤ 2.0

Carboxyl End Group meq/kg ≤ 32

Water Content %wt ≤ 0.30

Melting Point °C 255 ± 3

Chip Weight g/100EA 1.7 ± 0.1

Note: 1-Water Content determined before packing.

2-Color Determined after grinding.

مشخصات پلي اتيلن ترفتالات گريد آمورف

PARS PET-amorphous chips

مقدار قابل قبول واحد موارد آزمايش

Intrinsic Viscosity dl/g 0.03 ± 0.63

DEG content wt% 1.5≥

*L 80≤

Color (CIE Lab) *b 0.0≥

Carboxyl End Group meq/kg 40≥

Melting point C° 3 ± 249

Water content wt% 0.3≥

Note: 1- Water Content determined before packing.

2- Color Determined after grinding.

حجم فروش داخلي و صادرات محصولات شركت پتروشيمي شهيد تندگويان در سال 1388

نام محصول

فروش داخلي 1388 صادرات 1388

تناژ تناژ

68,080 61,530 PET گريد الياف

4,020 20 PET گريد فيلم

107,424 90,818 PET گريدبطري

0 17,989 PET ضايعاتي و نامرغوبي

13,660 18,650 PET گريدسوپربرايت

102,100 850 PTA

0 40 on آمورف

295,628 189,897 Grand Total

لازم به ذكر مي باشد ميزان فروش شركت پتروشيمي شهيد تندگويان در سال 88 به ميزان بيش از 485 هزار تن از انواع مختلف توليدات

بشرح جدول فوق و به ارزش بيش از 4832 ميليارد ريال بوده است .

وضعيت منابع انساني

ازآنجائيكه در دنياي پيچيده و پر فراز و نشيب كنوني اهميت جذب، آموزش، حفظ و نگهداري نيروهاي شاغل در يك سازمان پارامترهاي

خاصي را مي طلبد و در اين ميان مديريت منابع انساني، كه انسان را مهمترين سرمايه و عامل در رسيدن به اهداف سازماني مي داند از جايگاه

ويژه اي برخوردار بوده و اقدامات بسيار مؤثري در جهت حفظ و نگهداشت آن كه به عنوان سرمايه هاي شركت مي باشند صورت مي پذيرد .

در سطح كشور 953 نفر نيروي شاغل در تخصص PET/PTA در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان به عنوان بزرگترين و تنها توليد كننده

هاي متفاوت بطور مستقيم و بصورت رسمي و 1405 نفر نيز در شركتهاي پيمانكاري مستقيما" در حال فعاليت مي باشند كه آمار پرسنل

رسمي شركت به تفكيك مدرك تحصيلي بشرح ذيل مي باشد .

آمار كاركنان شركت پتروشيمي شهيد تندگويان به تفكيك مدرك تحصيلي

ليسانس و بالاتر فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم جمع كل

953 7 367 95 484

تعداد كل كاركنان شركتي 953 نفر

تعداد كل كاركناني كه تحت پوشش پيمانكاران فعاليت دارند 1405 نفر 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 20:12  توسط حامد | 
چکیده

 پلیمري است که در اغلب کشورها براي تولید الیاف پلی استر، رزین بطري و رزینهاي پلی استر مهندسی (PET) پلی اتیلن ترفتالات به کار میرود. با توجه به استفاده گسترده از این پلیمر در صنایع بسته بندي مواد غذایی و مدتزمان طولانی مورد نیاز براي تجزیه زباله هاي مربوط به این مواد در طبیعت، ارائه راهکارهاي مهندسی جهت بازیافت و همچنین بهره برداري مجدد از مواد مصرفی مزبور، مورد توجه بسیاري از محققین واقع شده است. در این مطالعه، با رویکرد جامعتري نسبت به مطالعات پیشین به بررسی استفاده از زباله هاي فرآوري شده پت به عنوان جایگزین 10 ، 5 و 15 درصد از حجم ماسه در ترکیبات بتن پرداخته شده است . بدین منظور نمونه هاي بتنی مکعبی و استوانهاي با مقادیر نسبت آب به سیمان مختلف ساخته شده و طی آزمایشهایی خواص فیزیکی بتن تازه مشخص گردید. سپس نمونه هاي بتنی در شرایط استاندارد عملآوري شده، مورد آزمایشهاي مختلف جهت تعیین خواص مکانیکی واقع گردیدند. نتایج نهایی حاکی از کاهش کارایی بتن پت تازه بوده است. نتایج آزمونهاي خواص مکانیکی بتنهاي پت نیز بیانگرکاهش قابل توجه در مدول الاستیسیته وکششی غیرمستقیم و یک روند افزایشی و سپس کاهشی در مقاومت فشاري و خمشی بوده است . نتایج آزمایش عبور امواج فراصوتی نیز نشاندهنده بافت متخلخل براي بتنهاي پت بوده است. خواص فیزیکی و مکانیکی.PET واژههاي کلیدي: بتن 1. مقدمه سبک زندگی مدرن در کنار پیشرفت تکنولوژي منجر به افزایش مقدار و نوع زباله هاي تولیدي شده، که این امر سبب به وجود آمدن بحران رهایی از زباله ها شده است . بسیاري از مواد زباله زوال ناپذیرند و براي صدها و شاید هزاران سال در محیط زیست باقی خواهند ماند. زباله هاي زوال ناپذیر با افزایش جمعیت و نیز انباشته شدن زباله در سرتاسر جهان موجب بحران زیست محیطی گردیدهاند. پت نام مختصر پلی اتیلن ترفتالات، و از خانوادة پلی استر است . پلیاستر پت از طریق ترکیب اتیلن گلی کل و اسید ترفتالیک به وجود میآید و نام شیمیایی آن پلی اتیلن ترفتالات یا به اختصارپت است. در سال 1941 ، براي اولین بار، پت (به عنوان الیاف مصنوعی ) را ) مورد استفاده قرار داد. بعدها ، British Calico Printers( در اواسط دهۀ 1960 ، از پت براي بسته بندي فیلم ها استفاده شد و سپس، در اوایل دهۀ 1970 ، با بهدست آمدن تکنیک دمیدن سه محوري این ماده وارد صنعت بطريسازي شد.پت به دلیل استحکام بالا، تحمل فشار بالا، عدم واکنشپذیري با مواد و نیز خاصیت عالی محصور نمودن گاز - این ویژگی میتواند گاز را در نوشیدنیهاي گازدار نگه دارد تا مزة نوشیدنی در بطري حفظ شود - یکی از پلاستیک هاي رایج در صنعت بسته بندی است. پت در اغلب کشورها براي تولید الیاف پلی استر، رزین هاي پلیاستر مهندسی، ظروف نوشیدنیهاي الکلی و غیر الکلی، آب میوه، آب معدنی ، روغن هاي خوراکی، پاك کننده ها و ... به کار میرود که به ناچار این مواد مصرفی به جریان زباله هاي NOPCOR شهري می گردد. به عنوان مثال انجمن ملی )National Association for PET Container Resources( مجموع بطريها و شیشههاي پت قابل بازیافت در ایالات متحده در سال 2009 به میزان 149. 5 بیلیون پوند است، در حالیکه مقادیر بازیافت شده به میزان 1/444 بیلیون پوند 28 % کل مقادیر موجود بوده است. )در اغلب کشورها در صنایع مختلف PET( پلی اتیلن ترفتالات مهندسی و مواد غذایی و ظروف آشامیدنی به کار می رود ولی در ایران، بیشتر براي ساخت انواع بطري هاي آشامیدنی استفاده شده و از این راه وارد زباله هاي شهري شده است. با روشهاي متفاوتی می توان از این مواد رهایی یافت : دفن کردن، خاکستر سازي و بازیافت. در خاکسترسازي میتوان از ارزش حرارتی مواد بهره برد ولی اکسید شدن بعضی از زباله ها مانند بطريهاي پت موجب تولید گازهایی میشود که می تواند براي سلامتی انسان خطرناك باشد . مشکل دیگر این زباله ها کندي فساد آنهاست. این امر موجب میشود تا چرخۀ بازگشت این مواد به طبیعت پس از دفن نمودن آنها براي صدها سال به طول انجامد، بنابراین به نظر میرسد که به دلیل فواید اقتصادي و زیست محیطی، بازیافت بهترین راه حل براي رهایی از زباله هایی همچون پت و غیره میباشد.بتنهاي پلیمري با جابه جایی پلیمر با ملا ت سیمان در مقادیر خاص تولید میشود. در مقایسه با موادي که بر پایۀ سیمان هستند، هزینۀ تولید بتن پلیمري به دلیل قیمت بالاي رزین هاي د ست در PET نخورده، خیلی زیاد است . استفاده از بطري هاي زباله تولید رزین پلی استر، قیمت محصول رزین را در مقایسه با حالتی که رزین معمولی مرسوم تولید میشود، کاهش میدهد.همانطور که قبلاًاشاره شده است، روش دیگر استفاده از بطري هاي و استفاده از آن ها براي PET بازیافت آنها به عنوان فیبر PET زباله تولید بتن مسلح فیبري است. البته این امر در حالی است که مقدار حجمی محتواي فیبر در بتن مسلح فیبري بین 3.% تا1.5% باشد. را بازیافت میکند PET این روش مقدار کوچکی از زباله هاي پلاستیکی از اینرو مقرون به صرفهترین راه استفاده از بطري هاي به طور PET در بتن، استفاده از خرده بطري هاي زباله PET زباله مستقیم به عنوان سنگ دانه در بتن و یا ملا ت تولیدي است . بدین به عنوان سنگ دانه در بتن فوایدي PET ترتیب استفاده از زباله هاي همچون کاهش در استفاده از منابع طبیعی، مصرف زباله ها، جلوگیري از آلودگی زیست محیطی و صرفه جویی در انرژي را فراهم می کند . به تحقیق بر روي Mariaenrica Frigione در یک مطالعه جانشین سازي 5% وزن سنگ دانه هاي ریز با وزن برابر از PET بهدست آمده از زباله هاي بطري هاي PET سنگدانه هاي که نشسته شده اند، پرداخت. نتایج بهدست آمده نشان دهندة آن )در رنج مقادیر سیمان unwashed PET(WPET بوده که بتن 0 در / 0 تا 55 / 400 و نسبت آب به سیمان 45 Kg/m 300 تا 3 حالت تازه کارایی تقریباً مشابه با بتن معمولی را دارا است. همچنین این بتن داراي مقاومت فشاري و کششی دونیم شدن کمی کمتر از بتن مرجع بوده و این در حالیست که داراي مدول الاستیسیته کمتر و به عبارتی نرمی بیشتر میباشد. و دیگران، به مدیریت براي استفاده Hannawi در تحقیقی دیگر در زمینۀ مهندسی عمران و ساخت PET و PC از مواد بازیافتی در بتنهاي مذکور یک چسبندگی SEM بتن پرداختند. تحلیل ضعیف را بین سنگدانه هاي پلاستیک و بافت نشان می دهد . مقادیر مدول الاستیسیته و مقاومت فشاري ملاتهاي حاوي این ذرات با افزایش مقادیر پلاستیک، کاهش پیدا نمودند که این موجب نرمتر شدن این نمونهها و تحمل بار براي چند دقیقه بعد از گسیختگی بدون تخریب کامل شد . همچنین این مطالعه نشان میدهد که جانشین سازي درصدي از ماسه توسط این ذرات پلاستیک موجب بهبود در مقاومت خمشی و فاکتور سختی شده و موجب جذب انرژي خوب این کامپوزیتها می شود که این براي بسیاري از استعمالات مهندسی عمران مثل سازه هاي مورد بحث دینامیک و ضربه بسیار جالب است. ، %15 ، %10 ، % و دیگران کسرهاي مختلف وزنی ماسه ( 5 Reis جانشینسازي PET %20 ) را با مقدار مشابه وزنی پلاستیک نمودند و به تحقیق بر روي شکست این کمپوزیت ها پرداختند . نتایج نمایانگر کاهش در وزن نمونه هاي حاوي مواد پلیمري، بهبود چشمگیر در رفتار خمشی، نرمتر شدن مواد، افزایش جذب .[ انرژي و نمود کاهش در شکستهاي ترد بوده است[ 18 به آنالیز مقدماتی بتنهاي مسلح شده با فیبرهاي بطري هاي Foti پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که مقدار خیلی کم PET زباله می تواند PET اضافه نمودن فیبرهاي بازیافتی از بطريهاي زباله post-) تأثیر قابل توجهی بر روي رفتار ترك خوردگی المانهاي بتنی ساده داشته باشد. این فیبرها همچنین (cracking تافنس نمونهها را بهبود بخشیده و نرمی بتن را نیز افزایش میدهند هدف اصلی از این مطالعه، تحقیق در مورد تأثیر استفاده از خرده بر روي ویژگی هاي بتن حاوي این ذرات در PET زبالههاي درصدهاي مختلف جانشینسازي حجمی آن با ماسه طبیعی است. 2.طرح آزمایشگاهی 1 -2 . مشخصات مصالح مصرفی 1 -1 -2 . سیمان سیمان استفاده شده در این مطالعه از نوع پرتلند تیپ 2، تولید 3/14 و سطح ویژة gr/cm کارخانۀ سیمان نکا، با تودة ویژة 3 3050 است. ترکیبات شیمیایی این سیمان cm2/gr ( (سطح بلین در جدول 1 آورده شده است. 2 -1 - 2 . سنگدانه ها مصالح سنگی مصرفی در این مطالعه از نوع شکسته است. مشخصات سنگدانه هاي ریز و درشت طبق روش هاي تست از استاندارد D2419 ،C136 ،C128 ،C127 ،C33 ،C29 تعیین شده است. چگالی ظاهري در حالت درون اشباع ASTM ASTM درشت دانه طبق استاندارد ( SSD ) با سطح خشک 2/51 محاسبه گردیده و حداکثر قطر gr/cm برابر 3 C127 19 بوده است . همچنین چگالی ظاهري در mm سنگدانۀ آن حالت درون اشباع با سطح خشک ریزدانه نیز طبق استاندارد 2/75 محاسبه شده است . gr/cm برابر 3 ASTM C128 مشخصات فیزیکی و شیمیایی سنگ دانه ها در جدول شماره 2 نشان داده شده است . همچنین شکل شماره 1 نتایج نشان ASTM C دانه بندي سنگ دانه ها را طبق استاندارد 33 میدهد. PET 3 -1 -2 . ذرات استفاده PET حاصل از آسیاب کردن بطري هاي PET ذرات شده به عنوان سنگدانه در این تحقیق از یک کارگاه تجاري واقع در شهرك صنعتی ساري در شمال ایران فراهم شده است . شستن و سپس ،PET این ذرات از جمعآوري بطري هاي زباله آسیاب نمودن آنها با ماشین آلات صنعتی به دست آمده اند . 7 میلی متر ، و وزن مخصوص ،PET ماکزیمم انداز ة ذرات 464/265 است . دانه بندي ذرات kg/m محاسبه شده براي آن 3 در جدول شماره 3 آمده است. PET جدول 1 – مشخصات شیمیایی سیمان تیپ 2 ترکیب شیمیایی استاندارد ایران ISIRI نتایج آزمایش 389 SiO2 >20 21/90 Al2O3 >6 4/86 Fe2O3 <6 3/30 CaO - 63/32 MgO <5 1/15 SO3 <3 2/10 K2O - 0/56 Na2O - 0/36 Free CaO - 1/10 Blaine (cm2/gr) - 3050 Compressive Strength ( Kg/cm2 ) 3 روزه >100 185 7 روزه >175 295 28 روزه >315 379 جدول 2 - مشخصات فیزیکی و شیمیایی سنگدانههاي ریز ( ماسه ) و درشت ( شن ) ماسه شن سنگدانه (gr/cm 2/51 2/75 چگالی ظاهري ( 3 (Kg/m 1581/3 1728/9 وزن مخصوص ظاهري( 3 0/2 0/4 رطوبت نسبی(%) 0/5 0/7 رطوبت اشباع با سطح خشک(%) (F.M) - 2/82 مدول نرمی (S.E) (%) - 80 ارزش ماسهاي PET جدول 3 – مشخصات ذرات درصد مانده روي الک الک 7/00mm 0 4/75mm 12/5 2/36mm 67/5 1/18mm 15 600 μm 2/5 300μm 1/5 150 μm 1 <150 μm . (ASTM C29 ) kg/m 464/265 وزن مخصوص ظاهري 3 پلیمري قابل ارتجاع در اثر حرارت ( PET ) پلی اتیلنترفتالات 2/ است با مدول الاستیسیته کششی و خمشی به ترتیب در حدود 9 60 و مقاومت شیمیایی MPa 2/4 ، مقاومت کششی بالاي GPa و 260oC پلیمري نیمهمتبلور با نقطۀ ذوبی در ح دود PET . بالا و دماي تغییر حالت (از یک حالت به حالت دیگر) در محدودهاي از 70 تا 80 درجۀ سانتیگراد و چگالی ظاهري در حدود gr/cm3 .[ 1/3 -1/4 است[ 11 2 -2 . طرحهاي اختلاط بتن ACI-211- درصدهاي اختلاط اجزاي بتن مطابق با استاندارد - 1 89 تعیین گردیده است. طرحهاي مختلف مخلوط نمودن اجزا در جدول 4 داده شده است. براي مخلوط نمودن مصالح ابتدا شن و را در PET نیمی از ماسه را مخلوط نمود یم، در ادامه ذرات میکسر ریختیم تا با مصالح موجود میکس شود، سپس 20 % از آب موجود را براي به اشباع رساندن سنگدانهها اضافه و در ادامه باقی ماسه را اضافه کردیم. سپس سیمان را در میکسر ریختیم و در انتها پس از مخلوط کردن مصالح، باقی ماندة آب به مصالح PET اضافه گردید. لازم به ذکر است با افزایش میزان ذرات زمان میکس مصالح را کمی افزایش دادیم تا این ذرات به طور یکنواخت با دیگر مصالح مخلوط گردند. همانگونه که در جدول 4 مشاهده می شود، دو طرح 0و با عیار سیمان / 0 و 54 / شاهد با نسبتهاي آب به سیمان 42 kg/m3 379/63 در نظر گرفته شده است و کلیۀ kg/m 488/1 و 3 10 و 15 ، خواص فیزیکی و مکانیکی بتن حاوي جانشینسازي 5 با ماسه موجود با بتن هاي کنترلی فوق PET درصد حجمی مقایسه شده است. 3 -2 . روشهاي آزمایش براي سنجش ویژگی بتنهاي تازه از آزمایش اسلامپ بر اساس استفاده شده است. این تست ASTM C143 ( استاندارد ( 2004 براي اندازهگیري ویسکوزیته مخلوط در حالت تازه مطرح میشود. این تست در آمریکا توسعه یافته است و به دلیل سادگی به میزان وسیع در کارگاههاي ساختمانی تمام دنیا ب هکار برده میشود.آزمایش اسلامپ کارایی بتن را نمیسنجد ولی می توان آن را بهصورت سنجشی از روانی بتن توصیف کرد و براي پیبردن به تغییرات در یکنواختی مخلوط بتن با نسبتهاي اسمی معین، بسیار مفید است . در این آزمایش، یک قالب به شکل 10 در بالا و قطر cm 30 ، قطر cm مخروط ناقص به ارتف اع 20 در پایین، با بتن در سه لایه که هر لایه با 25 ضربه مارپیچ cm متراکم میشود، پر میشود. سپس قالب به آهستگی بلند میگردد. مخروط بتنی بدون حایل، بر اثر وزن خود نشست پیدا میکند. مقدار این نشست، موسوم به اسلامپ بتن است. نمونه هاي بتنی سخت شده براي مقاومت فشاري و مقاومت کششی دونیم شدن در سن 28 روز تست میشوند. این آزمایشات ASTM بر روي نمونههاي استوانهایی بر اساس استاندارد هاي معین شدهاند. در ASTM C496 ( و ( 2004 C39 (2004) آزمایش مقاومت فشاري، نمونههاي بتن با اعمال نیروي محوري فشاري با سرعتی مشخص(با یک جک هیدرولکی اتوماتیک)، به حد مقاومت نهایی میرسند(تا جایی که دیگر قادر به تحمل نیروي بیشتري نباشند). مقاومت فشاري از تقسیم حداکثر نیروي تحمل شده توسط نمونه، به سطح مقطع آن به دست می آید . در تست مقاومت کششی دو نیم شدن، یک نمونه استوانه اي 15 بهطور خوابیده در رینگ مخصوص cm ×30cm استاندارد در دستگاه فشار قرار میگیرد و نیرویی به صورت یکنواخت در امتداد قطر قائم استوانه وارد میشود تا گسیختگی روي دهد. همچنین نمونههاي استوانهاي جهت تعیین مدول الاستیسیته طبق ساخته شده نیز تست ASTM C469 ( استاندارد ( 2004 میشوند، به منظور محاسبۀ مدول الاستیسیته، هر نمونه در رینگ مخصوص قرار گرفته که این رینگ شامل یک گیج نشانگر با 0/002 میباشد. بار و تغییر شکل تا 40 % بار نهایی mm دقت اندازهگیري می شود که به منظور انجام آن 5 سیکل شارژ و ديشارژ صورت گرفته است. به منظور اندازه گیري مقاومت خمشی تیرهایی با ابعاد 10 سانتیمتر ساخته شده است که پس از 49 روز توسط *10*50 توسط دستگاه ASTM C یک سوم بار نقطهاي طبق استاندارد 78 یونیورسال خمشی مورد آزمایش قرار گرفته است. تیرها روي دو تکیهگاه در نزدیک دو انتها به فاصله 40 سانتیمتر از یکدیگر قرار میگیرند و بار در وسط نمونه اعمال می شود تا نمونه منهدم گردد. مطالعۀ وزن مخصوصبا اندازهگیري وزن نمونه مکعبی در حالت خشک در مقایسۀ آن با وزن نمونه مشابه مرجع در سنین مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین به منظور اندازهگیري سرعت فراصوت از یک دستگاه PUNDIT 7 MODEL ) Ultrasonic الکتریکی غیر مخرب با ارزیابی و دقت 0.1 میکرو ثانیه استفاده شده است. (PC1012 54 با دقت % 1ア براي زمان ( KHZ) مبدل با فرکانس لرزشی حرکت کردن و % 2 ア براي مسافت بوده است . نه اندازه گیري براي هر نمونه انجام شده است که کمترین زمان بین آن ها ثبت به عنوان (Vaseline ) شده است. در این آزمایش از وازلین وسیله اتصال بین سطح مبدل و سطح نمونه بتن استفاده شده است. 3. نتایج و بحث 1 -3 . ویژگی بتنهاي تازه کارایی بتن متناسب است با سهولت در حمل و نقل و ریختن در قالب، تراکم و پرداخت سطح آن، بدون ایجاد جداشدگی .

اندازهگیري کارایی یا لزجت بتن اسلامپ می باشد که از ملزومات طرح و نقطه مقابل سختی مخلوط است . طرح ها در دماي هواي ℃ 20 و رطوبت هواي 74 درصد ساخته شده اند . در نسبت هاي PET شکل 2 اسلامپ مخلوطهاي بتن وقتی که مختلف و نسبت آب به سیمان مختلف اضافه گردید را نشان میدهد. میتوان مشاهده نمود که براي یک نسبت آب به سیمان جدول 4 - جزئیات طرح هاي اختلاط مصالح ترکیبات (kg/m مقدار ( 3 w/c = 0/42 w/c = 0/54 0 % PET 5 % PET 10 % PET 15 % PET 0 % PET 5 % PET 10 % PET 15 % PET 488/10 488/10 488/10 488/10 379/63 379/63 379/63 379/63 سیمان 209/88 209/88 209/88 209/88 210/15 210/15 210/15 210/15 آب 976/05 976/05 976/05 976/05 976/05 976/05 976/05 976/05 شن 654/84 622/10 589/36 556/61 745/88 708/59 671/29 634/00 ماسه PET - 8/81 17/62 26/42 - 10/03 20/06 30/10 بر روي PET به دلیل ت أثیري که ،PET ثابت با افزایش مقدار مخلوط میگذارد، اسلامپ کاهش مییابد. ویژگیهاي جریان و تغییر شکل ماده و همگن بودن مخلوط با افزودن این پلیمر تغییر PET یافته است، مخصوصاً جریان و تراکم . افزایش مقدار موجب کاهش در شکلپذیري و لزجت بتن تازه میشود . شایان W/C وقتی که نسبت PET ذکر است که این افزایش مقدار افزایش یابد، بیشتر بر روي کارایی تأثیرگذار است. 2 -3 . آزمایش مقاومت فشاري به منظور بررسی تأثیر نسبت آب به سیمان و درصدهاي متفاوت و همچنین تأثیر اندازة نمونهها بر روي PET جانشینسازي ،5× مقاومت فشاري بتن در سن 28 روز از نمونه هاي مکعبی 5 15 سانتیمتر و همچنین نمونه هاي استوانه اي × 10 و 15 ×10 15 سانتیمتر استفاده شده است. تمام نمونهها یک روز پس ×30 از ساخت، قالببرداري شده و در حوضچ ۀ آب عملآوري شدهاند. شایان ذکر است از هر مخلوط 2 نمونه براي قالب هاي مکعبی شکل و 3 نمونه براي قالب هاي استوانه اي ساخته شده است و مقادیر میانگین آن در جدول 5 و شکل 3 آورده شده است. همانطور که در شکل 3 مشاهده میشود بهطور کلی با افزایش در ابتدا مقاومت فشاري PET میزان جانشینسازي ماسه با ذرات افزایش و در ادامه کاهش مییابد. براي مثال جایگزینی 5 درصد 0 و / در نسبت هاي آب به سیمان 42 PET حجم ماسه با ذرات 11 درصدي در / 8 و 97 / 0/54 به ترتیب موجب افزایش 86 مقاومت شده است. همچنین جایگزین کردن 15 درصد حجم 0 و / در نسبت هاي آب به سیمان 42 PET ماسه توسط ذرات 8 درصدي در مقاومت را / 5 و 45 / 0/54 به ترتیب کاهش 11 موجب شده است. این امر نشان می دهد در نسبت هاي آب به سیمان پایینتر افزایش و کاهش مقاومت شدیدتر است. مقایسه میان مقاومتهاي فشاري مخلوطها در نسبتهاي مختلف آب به سیمان ( شکل 3 )، نشان دهندة مقادیر کمتري براي نسبت 0/54 است. وقتی نسبت آب به سیمان بالاتر می رود یک آب مازادي وجود دارد که در واکنش آب و سیمان شرکت ندارد، بنابراین کانالهایی با قطر خیلی کوچک مثل لوله بسیار باریک به وجود می آیند . وقتی آب تبخیر می شود، آن فضاهاي خالی مقاومت بتن را کاهش میدهند. در شرایط مشابه وقتی نسبت آب 0≥) مقاومت فشاري با لایی را می توان / به سیمان پایین باشد ( 35 بنابراین میتوان نتیجه گرفت .(Neville , مشاهده نمود ( 1981 این پارامتر تاثیرگذارترین عامل بر روي مقاومت فشاري مخلوطهاي بتن است. همانطور که در جدول 5 مشاهده می شود ، در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه بر روي مقادیر مقاومت فشاري نمونه هاي مکعبی تحت شرایط بارگذاري یکسان پرداخته شده است . نتایج حاکی از آن است که با افزایش اندازة نمونهها، مقاومت فشاري نمونههاکاهش خواهد یافت. 3 -3 . آزمایش مقاومت کششی دو نیم شدن آزمایش مقاومت کششی دونیم شدن بر روي نمونههاي استوانهاي 15 در عملآوري 28 روزه صورت گرفت. در شکل شمار ة ×30 مختلف W/C در نسبت هاي PET 4 میتوان تأثیر اضافه نمودن را ارزیابی نمود. مطابق شکل 4 روند کلی تغییرات مقاومت به صورت کاهشی است . PET کششی با افزایش مقدار ذرات در سن PET بهعنوان مثال با جایگزین نمودن 15 % حجم ماسه با 0 به ترتیب / 0 و 54 / 28 روز براي نسبتهاي آب به سیمان 42 18 درصد کاهش در مقاومت کششی رخ می دهد . / 15/09 و 06 بنابراین با افزایش نسبت آب به سیمان کاهش در مقاومت کششی دو نیم شدن بیشتر مشهود است. 4 -3 . مدول الاستیسیته شکل 5 مدول الاستیسیته استاتیکی به دست آمده براي در مقادیر مختلف و PET مخلوطهاي بتن در زمانی که نسبتهاي آب به سیمان متفاوت اضافه میشود را نشان می دهد . از آنجا که تغییر شکل حاصل در بتن تا یک اندازه به تغییر شکل الاستیک سنگدانهها ارتباط دارد[ 21 ] نوع سنگدانههاي مصرفی بر روي مدول الاستیسیته تأثیر گذار است . بدین ترتیب کاهش تدریجی PET جانشینسازي ذرات سنگدانههاي ریز با کمتر از ماسه شود را در بر PET مدول، تا زمانی که مقاومت دارد. در نسبتهاي آب به سیمان مختلف PET شکل 2 – مقادیر اسلامپ مخلوط بتن (MPa) جدول 5 - مقاومت فشاري نمونه هاي مکعبی در سن 28 روز 15× 10 نمونه 15 × 5 نمونه 10 × نسبت آب به سیمان مقدار پت (%) نمونه 5 52/20 54/49 55/40 0 W/C = 0/42 53/24 55/56 59/51 5 50/52 52/55 55/50 10 46/59 50/46 52/07 15 41/10 41/85 46/17 0 W/C = 0/54 44/76 48/01 49/80 5 39/94 43/09 45/88 10 38/52 41/57 42/09 15 30 سانتیمتر × شکل 3 – مقاومت فشاري 28 روز نمونه استوانهایی 15 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 (cm) اسلامپ مقدار پت (%) جایگزین شده به جاي ماسه اسلامپ بتن تازه W/C = 0.42 W/C = 0.54 25 30 35 40 45 مقاومت فشاري 0 2 4 6 8 10 12 14 16 (Mpa) مقدار پت (%) جایگزین شده به جاي ماسه 15 سانتی متر ラ مقاومت فشاري 28 روز نمونه استوانه ایی 30 W/C = 0.42 W/C = 0.54 در نسبتهاي آب به سیمان متفاوت PET شکل 4 – مقاومت کششی نمونه ها در مقادیر مختلف در نسبتهاي آّب به سیمان مختلف PET شکل 5 - مدول الاستیسیته مخلوطهاي بتنی 3-5 . آزمایش مقاومت خمشی به منظور بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان و درصد هاي مختلف بر روي مقاومت خمشی بتن از PET جانشینسازي ماسه توسط 10 سانتی متر استفاده شده است .

 ×10× نمونه هاي تیر با ابعاد 50 تمام نمونهها یک روز پس از ساخت، قالب برداري شده و در حوضچۀ آب عملآوري شدهاند. شایان ذکر است از هر مخلوط 3 نمونه ساخته شد، وبا دستگاه یونیورسال مورد تست خمش قرار گرفت. مقادیر میانگین آن در شکل 6 آورده شده است. همانطور که در شکل 6 مشاهده میشود به طورکلی با افزایش در ابتدا مقاومت PET میزان جانشینسازي ماسه توسط ذرات فشاري افزایش و در ادامه کاهش مییابد. براي مثال جایگزینی 5 در نسبتهاي آب به PET درصد حجم ماسه با ذرات 8 در / 6 و 02 / 0 به ترتیب موجب افزایش 71 / 0 و 54 / سیمان 42 صدي در مقاومت شده است. همچنین جایگزین کردن 15 درصد در نسبت هاي آب به سیمان PET حجم ماسه توسط ذرات 6 درصدي در / 14 و 25 / 0 به ترتیب کاهش 66 / 0/42 و 54 مقاومت را موجب شده است. مقایسه میان مقاومتهاي خمشی مخلوطها در نسبتهاي مختلف ،( آب به سیمان در درصدهاي جانشین سازي یکسان ( شکل 6 0 نشان میدهد. / مقادیر کمتري را براي نسبت آب به سیمان 54 ( Ultrasonic ) 6 -3 . سرعت امواج فرا صوتی در مخلوط، کاهش PET مطابق شکل 7 با افزایش میزان ذرات سرعت امواج فراصوت مشاهده می شود . علت این امر عمل بهطور مستقیم بر روي خلل و فرج بتن است . PET اضافه نمودن موج فراصوتی را PET این حفرههاي به وجود آمده در اثرذرات در اثر مقاومت عبور صوتی تضعیف مینماید. وقتی تابش موج از و سوراخ ها ) اندکی PET ، میان مواد مختلف عبور میکند (بتن باز تابش میکند و اندکی نیز عبور می کند، بنابراین سرعت آن کاهش مییابد. از طرف دیگر، کاهش سرعت حرکت فراصوتی در اثر افزایش نیز مشاهده میشود. این امر به علت وجود آب مازاد W/C نسبت اضافه شده است که در خلل و فرج نگاه داشته میشود و وقتی که آبزدایی میشود، سوراخهاي خالی در بتن سفت باقی میماند که کاهش حرکت فراصوتی را موجب میشود. 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0 5 10 15 20 (Mpa) مقاومت کششی مقدار پت (%) جایگزین شده به جاي ماسه مقاومت کششی دو نیم شدن W/C = 0.42 W/C = 0.54 20000 25000 30000 35000 40000 0 5 10 15 20 (Mpa) مدول الاستیسیته مقدار پت (%) جایگزین شده به جاي ماسه مدول الاستیسیته W/C = 0.42 W/C = 0.54 ارائۀ راهکاري زیستمحیطی براي بازیافت بطريهاي ... 16 / تحقیقات بتن، سال پنجم، شمارة اول 10 سانتیمتر ×10× شکل 6 – مقاومت خمشی 49 روز نمونه تیر 50 در نسبتهاي آب به سیمان متفاوت PET شکل 7 - میزان سرعت امواج فراصوتی در سن 28 روز در اثر تغییرات میزان 4. نتیجه گیري در نسبتهاي مختلف PET مخلوطهاي حاوي ذرات جایگزینی رفتار متفاوتی را در مقاومت فشاري و خمشی از خود نشان میدهند بهطوري که با جانشین سازي 5 درصدي شاهد افزایش مقاومت فشاري و خمشی بوده و این در حالیست که جانشینسازي 15 درصدي این ذرات کاهش در مقاومت فشاري و خمشی را به همراه داشته است . همچنین کاهش در مقاومت کششی دو نیم PET بتنهاي حاوي ذرات شدن و مدول الاستیسیته را نشان می دهد . به عبارت دیگر نقایصی را در ساختار داخلی بتن در بر PET دخول ذرات دارد که کاهش در مقاومت کششی و سختی را تولید میکند. این رفتار میتواند در زمانی که نرمی مواد مورد نیاز است سودمند باشد. از آنجا که در اثر کارایی پایین افزایش در خلل و فرج را خواهیم داشت، این امر سبب می شود که سرعت حرکت فراصوتی به علت تضعیف بالاي خلل و فرج در انتشار امواج فراصوتی، کاهش یابد. به عنوان یک نتیجهگیري جامع، می تواند PET میتوان مدعی این امر بود که بطريهاي زباله به عنوان سنگدانه براي بتن مورد استفاده مجدد قرار گیرد . بنابراین میتوان حفاظت از محیط زیست را با بازیافت منابع زباله انتظار داشت.

Environmental solution for waste PET bottles by using them in concrete Abstract Poly Ethylene Terephthalate is a kind of polymer which is used in manufacturing polyester fibers, bottle resin and engineering polyester in most of the countries around the world. Vast usage of this polymer in food packing industries and long-term decomposition of this kind of waste in nature encouraged many researchers around the world to find new ways to recycle and reuse them. In this article, with a more comprehensive approach than previous studies, effects of 5, 10 and 15 percent of PET particle usage instead of sand were investigated. For this purpose, cubic and cylindrical samples with different water to cement ratios were made and the physical properties were obtained with the corresponding tests. Moreover, the samples which were cured in a standard condition were used for mechanical properties testing and the factors were extracted. Results show that fresh concrete with PET particles has less workability. Mechanical properties tests show that the elasticity modulus decreases for these concrete samples. The compressive and flexural strength increases at first but they decrease after a while. Ultrasonic wave tests show that concrete samples with PET particles have porous structure. Keywords: concrete, PET, physical and mechanical properties.


برچسب‌ها: PET
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 20:2  توسط حامد | 

زنا آمیزش از راه نامشروع می باشد.

Fornication is illicit sexual intercourse way.
معنای اصطلاحی زنا


زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن مرد آلت تناسلی خود را در فرج زن به مقدار ختنه گاه يا بيشتر، بدون آنکه بين آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد يا مرد مالک زن باشد يا شبهه عقد يا ملک وجود داشته باشد.

کاربرد زنا در فقه


از آن در باب حدود و به مناسبت در بابهايی نظير، طهارت، صلات، جهاد، تجارت، نکاح، طلاق، مکاتبه و شهادات سخن گفته‌اند.

حکم زنا


زنا از گناهان کبيره شمرده شده و حرمت آن ضروری بين مسلمانان و ارتکابش موجب ثبوت حد است.

راههای اثبات زنا

 

زنا با اقرار، بینه و بنابر مشهور، علم حاکم ثابت می‌شود.

- شرایط ثبوت زنا به اقرار
ثبوت زنا به اقرار، علاوه بر شرايط عمومی )بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن( منوط به چهار بار اقرار در چهار مجلس است. در ثبوت حدّ زنا با چهار بار اقرار در يک مجلس اختلاف است. اکثر فقها قائل به ثبوت آن‌اند. در اقرار کمتر از چهار بار حدّ ثابت نيست. برخی، تعزیر را ثابت دانسته‌اند. از برخی قدما ثبوت حد با يک بار اقرار نقل شده است.

- شرایط ثبوت زنا با بيّنه
ثبوت زنا با بيّنه منوط به شهادت چهار مرد يا بنابر قول مشهور سه مرد و دو زن است.
در اينکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود يا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته بنابر اين قول، تنها حدّ تازيانه ثابت می‌شود نه رجم شهادت شهود بر وقوع زنا و مشاهده آن در يک مکان و يک زمان بايد به طور صریح باشد. در غير اين صورت حد ثابت نمی‌شود و بر گواهان به سبب نسبت ناروا، حد قذف جاری می‌شود. بر شاهدان مستحب است از شهادت به زنا خودداری کنند؛ بلکه بر قاضی نيز مستحب است با اشاره و کنايه شاهدان را بر ترک شهادت ترغيب نمايد. حدّ زنا از حقوق اللَّه به شمار می‌رود؛ از اين رو، شهادت تبرعی (بدون درخواست قاضی) نسبت به آن پذيرفته است.
زنا با آزمايشهای پزشکی ثابت نمی‌شود.
در ثبوت حدّ زنا، علاوه بر بلوغ، عقل و اختیار، لازم است مرد و زن زناکار به حرمت فعل علم داشته باشند يا آنچه به منزله علم است و در خصوص ثبوت حدّ رجم علاوه بر آنچه گفته شد، احصان نيز در هر دو معتبر است.

حدّ زنا


حدّ زنا چند گونه است: قتل، سنگسار، تازیانه، تازيانه به همراه تراشیدنِ سر و تبعید و تازيانه توأم با سنگسار.

-قتل
حدّ افراد زير قتل است:
۱- کسی که با محرم نسبی خود، مثل مادر و دختر زنا کند. برخی، محرم رضاعی و سببی، مانند مادر زن را در حکم ياد شده ملحق به محرم نسبی کرده‌اند؛ ليکن مشهور، قائل به اختصاص حکم قتل به محرم نسبی‌اند.
۲-ذمّی‌ای که با زنی مسلمان زنا کند. ديگر اقسام کفار در اين مسئله حکم ذمی را دارند. ۳-کسی که به عنف و اجبار با زنی، زنا کند.
۴-به قول مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، مردی که با همسر پدر خود زنا کند.
۵-مرد يا زن آزاد غير محصنی که بنابر قولی بيش از دو و بنا بر مشهور، بيش از سه بار، و برده‌ای که بنابر مشهور بيش از هفت و بنابر قولی بيش از هشت بار زنا کند. به شرط آنکه در هر بار حد بر آنها جاری شده باشد.
۶-اگر کسی، ديگری را در حال زنا با همسرش ببيند، بدون آنکه اکراهی در ميان باشد، می‌تواند هر دو را بکشد. برخی، جواز قتل هر دو را منوط به تحقق احصان در آنان دانسته‌اند. درموارد ثبوت حدّ قتل، تفاوتی بين برده وآزاد، پير و جوان و مسلمان و کافر نيست.
-کيفيت قتل
به قول مشهور، در موارد ثبوت حدّ قتل، گردن زناکار با شمشير و مانند آن زده می‌شود؛ليکن برخی گفته‌اند: زناکار محصن را ابتدا تازيانه می‌زنند و سپس سنگسار می‌کنند و زناکار ِ غیر محصن را ابتدا تازيانه و سپس گردن می‌زنند.]برخی نيز مطلقا قائل به ثبوت تازيانه توأم با گردن زدن شده‌اند.[
بعضی ديگر در ثبوت تازيانه علاوه بر گردن زدن، ترديد و توقف کرده‌اند. بعضی نيز گفته‌اند: امام ميان گردن زدن با شمشير و سنگسار کردن مخير است.

- رجم
سنگسار کردن حدّ مرد يا زن بالغ عاقل محصن آزادی است که با بالغ عاقل زنا کند. در ثبوت حد سنگسار بر مرد بالغ عاقل محصن و آزادی که با دختر نابالغ يا دیوانه زنا کند و نيز زن بالغ عاقل آزاد و محصنی که پسر نابالغی با وی زنا کند، اختلاف است. بنابر قول به عدم ثبوت حدّ رجم تازيانه ثابت می‌شود؛ ليکن اگر مرد ديوانه با زن ياد شده زنا کند، زن سنگسار می‌گردد.
برخی در اين صورت نيز قائل به عدم ثبوت حد رجم بر زن شده‌اند. در اينکه بر مرد ديوانه بالغ آزاد و محصنی که زنا کرده؛ حد، اعم از تازيانه، سنگسار و غير آن، ثابت می‌شود يا نه، اختلاف است. ديدگاه مشهور عدم ثبوت مطلق حد، حتی تازيانه است.

- تازيانه
صد ضربه تازيانه حدّ مرد يا زن زناکار بالغ عاقل آزاد و غیر محصن است و نيز به قول جمعی از فقها حدّ مرد محصن آزادی است که با زن نابالغ يا ديوانه زنا کند و نيز زن آزاد بالغ عاقل و محصنی که پسری نابالغ يا- بنابر قول برخی- دیوانه با او زنا کند، چنان که گذشت.
حدّ برده زناکار پنجاه تازيانه است؛ محصن باشد يا غیر محصن، مرد باشد يا زن، پير باشد يا جوان.]مگر در موارد ثبوت حدّ قتل که- چنان که گذشت- برده و غير برده در آن يکسان است.

- تازيانه توأم با تراشيدن سر و تبعيد
اين حد بر مرد آزاد بالغ عاقل غير محصنی که زنا کرده جاری می‌گردد؛ ليکن در اينکه کيفر تبعید، به مرد زناکاری که ازدواج کرده، ليکن هنوز با همسرش هم بستر نشده، اختصاص دارد يا شامل غير او نيز می‌شود، اختلاف است.بنابر قول مشهور، زن زناکار تبعيد نمی‌شود. بر اين قول ادعای اجماع نيز شده است. چنان که برده زناکار نيز نه تبعيد و نه سرش تراشيده می‌شود.

- تازيانه توأم با سنگسار
بر پير مرد يا پير زن آزاد عاقل و محصنی که زنا کرده، ابتدا صد ضربه تازيانه می‌زنند و سپس او را سنگسار می‌کنند. در اينکه حدّ ياد شده نسبت به جوان محصن نيز جاری است يا اختصاص به پیر مرد و پیر زن دارد، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است؛ليکن گروهی از قدماو نيز جمعی از معاصران قول دوم را برگزيده‌اند.

- تغليظ در حد
اگر مردی با زن مرده‌ای زنا کند، علاوه بر حد، تعزیر می‌شود. همچنين است اگر زنا در مکان يا زمان شريفی همچون مسجد و مشاهد مشرفه و ماه رمضان انجام گيرد.

-سقوط حد
با تحقق يکی از امور زير حدّ ساقط می‌گردد.
الف.شبهه: مانند اينکه کسی با زنی به گمان اينکه همسر يا کنيز او است، آمیزش کند.
ب.ادعای زوجیّت يا ملکیت: کسی که با زنی نزديکی کرده، چنانچه مدّعی زوجيّت او باشد، يا درباره کنيز ادعا کند او را از صاحبش خريده و سپس با وی آمیزش کرده، حدّ از او ساقط می‌شود.
ج.اکراه: اگر زن به زنا مجبور شود، حدّ از او ساقط می‌گردد. در تحقق اکراه نسبت به مرد اختلاف است.
د.توبه: توبه کردن قبل از ثبوت زنا نزد حاکم، موجب سقوط حد است؛ ليکن کسی که به زنا اقرار و سپس توبه کرده، حاکم در اقامه حدّ بر او مخيّر است. امّا اگر ثبوت زنا به بینه بوده، بنابر مشهور، حدّ از او ساقط نمی‌گردد.
ه.کسی که با کنيز فرزند خود زنا کرده، بنا بر مشهور، حدّ بر او جاری نمی‌شود، به خلاف عکس آن.

-چگونگی اجرای حد
محکوم به حدّ رجم ابتدا غسل می‌کند و سپس اگر مرد باشد تا کمر و اگر زن باشد بنابر مشهور تا سینه در خاک دفن و آنگاه سنگسار می‌گردد.
کسی که محکوم به حدّ تازيانه شده، اگر مرد باشد، او را ايستاده و بنابر قول مشهور از نظر پوشش و برهنگی بر همان حالی که هنگام زنا يافته‌اند شلاق می‌زنند. البته عورتش را می‌پوشانند. و اگر زن باشد، او را نشانده و در حالی که بدن او را با لباسش پوشانده‌اند، تازيانه می‌زنند. تازيانه بايد بر همه بدن- جز مواضع خطرناک، مانند سر و صورت- تقسيم شود.
زناکاری که در اثنای اجرای حدّ فرار کرده، در صورتی که حدّش رجم و ثبوت آن با بینه باشد، بازگردانده می‌شود؛ امّا اگر ثبوت حدّ به اقرار باشد، بنابر مشهور بازگردانده نمی‌شود. و چنانچه حدش تازيانه باشد در هر صورت بازگردانده می‌شود.

-ساير احکام زنا
نَسَب به زنا ثابت نمی‌شود؛ از اين رو، کودک به وجود آمده از زنا شرعاً نه به مرد منتسب می‌گردد و نه به زن. البته اگر انتساب وی به زناکار مشکوک و زن، شوهردار باشد، کودک شرعاً به زوج ملحق است، نه به مرد زناکار.
به قول مشهور از اسباب حرمت نکاح با زنی، زنا با مادر يا دختر او است، به شرط آنکه عمل زنا قبل از ازدواج با آن زن صورت گرفته باشد، بنابر اين، اگر با مادر يا دختر زنی زنا کند، نمی‌تواند با آن زن ازدواج نمايد.
کسی که با زن مجرد زنا کند، بنابر مشهور می‌تواند با او ازدواج نمايد، هرچند زن توبه نکند؛ اما اگر با زنِ متأهل يا زنی که در عدّه رجعی به سر می‌برد، زنا کند، زن يادشده نسبت به مرد زناکار حرمت ابدی پيدا می‌کند.
عده زن متأهلی که از راه زنا باردار شده و سپس از شوهرش طلاق گرفته، همانند عدّه زن غير باردار است و می‌تواند پس از گذشت عدّه ازدواج کند، هرچند زایمان نکرده باشد. و اگر مجرد باشد، عدّه‌ای ندارد و می‌تواند ازدواج کند. همچنين زن مجردی که زنا داده، ليکن باردار نشده، بنابر مشهور عده ندارد.
اگر مردی به همسر خود نسبت زنا دهد، در صورتی که بين آنان لعان واقع گردد، زن بر مرد حرام ابدی می‌شود و چنانچه زن کر و لال باشد بدون وقوع لعان، حرمت ابدی حاصل می‌گردد.

روایات:

پیامبر اسلام می فرماید:زِنا،شش پیامد دارد:سه در دنیا و سه در آخرت. سه پیامد دنیایى اش این است که: آبرو را مى بَرد، مرگ را شتاب مى بخشد و روزى را مى بُرد و سه پیامد آخرتى اش: سختى حسابرسى، خشم خداى رحمان و ماندگارى در آتش است.«1»
امام صادق علیه السلام : سخت ترین عذاب را در روز قیامت آن مردى دارد که نطفه خود را در رحمى که بر وى حرام است جاى دهد«2»
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هرکه با زن شوهردارى زنا کند ، رودخانه اى از چرکابه به طول پانصد سال راه ، از شرمگاه آن دو جارى شود، به طورى که دوزخیان از بوى گند آنها متأذّى باشند و عذاب آنان از همه دوزخیان سخت تر باشد«3»
منابع:
1:فِى الزِّنا سِتُّ خِصالٍ: ثَلاثٌ مِنها فِى الدُّنیا وَ ثلاثٌ فِى الآخِرَةِ، فَاَمّا الَّتى فِى الدُّنیا فَیَذهَبُ بِالبَهاءِ وَ یُعَجِّلُ الفَناءَ وَ یَقطَعُ الرِّزقَ وَ اَمّا الَّتى فِى الآخِرَةِ فَسوءُ الحِسابِ وَ سَخَطُ الرَّحمنِ وَ الخُلودُ فِى النّارِ «خصال ص 321 ج 3
2:الإمامُ الصّادقُ علیه السلام : إنَّ أشَدَّ الناسِ عَذابا یَومَ القِیامَةِ رَجُلٌ أقَرَّ نُطفَتَهُ فی رَحِمٍ تَحْرُمُ علَیهِ«میزان الحکمه روایت شماره 7837»
3:عن رسول الله صلى الله علیه و آله :مَن فَجَرَ بامرَأةٍ و لَها بَعلٌ ، انفَجَرَ مِن فَرجِهِما مِن صَدِیدٍ وادٍ مَسِیرَةَ خَمسِمِائَةِ عامٍ یَتَأذّى أهلُ النارِ مِن نَتْنِ رِیحِهِما ، و کانا مِن أشَدِّ الناسِ عَذاب«میزان الحکمه روایت شماره 7840»


برچسب‌ها: Adultery, tery, Adultery is the illegal sex
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393ساعت 19:4  توسط حامد | 
تعریف سکس چیست؟ این نقاط در بدن زنان پراکنده تر و فراوان تر است وعلاوه بر دستگاه تناسلی نوک پستانها ،باسن و حتی لاله گوش، قوزک پا و یا گردن را در بر می گیرد. لب و دهان نیز به دلیل پوست نازک خود می توانند حساسیت زیادی نسبت به تحریک جنسی داشته باشند. حالات مختلف نزدیکی بین زن و مرد حالت اول این سنتی ترین نوع آمیزش است که بسیاری برای اولین بار آن را انجام می دهند و بدین صورت است که زن در زیر قرار گرفته و پاهای خود را به اندازه ای که احساس راحتی کند باز می کند و مرد در میان پاهای زن دراز کشیده و عمل دخول را انجام می دهد. در این حالت بهتر است که هراز چند گاهی مرد تمام بدن خود را با بدن زن تماس دهد, حالت دوماین نوع آمیزش را اصطلاحا پهلو به پهلو مینامند. در این حالت هم مرد و هم زن به پهلو خوابیده و عمل دخول را انجام میدهند. البته میشود حالت اول را به این حالت پیوند زد, یعنیبه همان صورتکه مرد روی زن قرار گرفته بود دوتایی به پهلو بخوابند. در مورد نحوه قرار گرفتن دست و پاها, بهتر است که آن را به عهده خانم گذاشت تا به هر صورتیکه راحت تر است, آنگونه انتخاب کند. در این حالت از آنجایی که اکثر نقاط بدن مرد و زن با یکدیگر در تماس خواهند بود لذت بیشتری عاید طرفین میشود. این حالت از آنجا که زن متحمل فشار زیادی نمیشود و آزادی عمل مناسبتری دارا خواهد بود, در بین خانمها طرفداران زیادی دارد. سکس در زمان حاملگی در دوران حاملگی بدن زنان دچار تغییرات فیزیکی و درونی میشود. این تغییرات میتواند در برخی از زنها منجر به افزایش تمایل جنسی و در برخی منجر به کاهش و حتی زدگی از تمایل جنسی در طول دوران حاملگی گردد. از آن جا که برخوردهای زن و مرد و فشاری که بر بدن خانمها در هنگام نزدیکی وارد می شود ممکن است به جنین آسیب وارد کند لازم است تا سکس در هنگام بارداری زن با ملایمت و احتیاط انجام شود. روش های مناسب روش در این روش زن زانو زده و مرد از عقب دخول را انجام می دهد. برای استفاده از این روش در زمان بارداری زن باید کف زمین خم شده و تمام قسمتهای سینه و دستان خود را روی زمین بگذارد به طوری که هیچ فشاری بر شکمش وارد نشود. در این حالت بهتر است چند بالش نرم در زیر شکم و سینه زن قرار گیرد تا فشار کمتری بر زن وارد شود. روش پهلو به پهلو در هنگام حاملگی باید از عقب انجام شود یعنی مرد پشت سر زن دراز بکشد و زن پاهای خود را باز کند تا نزدیکی صورت بگیرد. روش هایی که زن در بالا و مرد در زیر قرار دارند این روشها برای نزدیکی از راه مقعد و برای خانم هایی که جثه بسیار کوچکتری از شریک جنسی خود دارند نیز بسیار مناسب هستند. ارگاسم ارگاسم در مردان تحریکات جنسی و اروتیکی سبب ساز تغییرات گستردهای در بدن میشود. زمانی که زن و مرد در اثر کنش جنسی تحریک میشوند, تپش قلب دو جنس سریعتر میشود و فشار خون در بدن افزایش مییابد. این افزایش در اندام تناسلی مردان موجب بزرگتر شدن آلت مردانه و سفت شدن بدنه آن می شود که نعوظ ( شق کردن ) نامیده می شود. همچنین افزایش ترشح تستسترون ( هورمون جنسی مردانه )، اندورفین (ترشحات عصبی ضد درد ) که کارکردی مشابه تریاک دارند، اکسی توسین و وازوپرسین ( هورمون هایی که علاقه به روابط اجتماعی را افزایش داده و به ایجاد اعتماد میان افراد کمک می کند. ) در خون موجب بالا رفتن احساس خوشی و ایجاد تنشهای مثبت عصبی می شود. رفته رفته این تغییرات در جریان مداوم سکس و عمل جنسی اوج لذت و یرانگیختگی را موجب می شود به ناگاه این تحریکات و تنشها فروکش میکند. این حالت را اصطلاحا ارگاسم یا اوج لذت جنسی می نامند که معمولا چند ثانیه دوام دارد. در هنگام ارگاسم مرد, انزال (خروج منی ) صورت میگیرد. این مایع غلیظ که از آب، پروتئین ودرصد ناچیزی نمک، آلکالین (ماده ای تلخ مزه با اثر آرامبخش که در برخی گیاهان دارویی وجود دارد )، فروکتوز ( نوعی قند که در برخی میوه ها وجود دارد )و برخی املاح مانند روی تشکیل شده به میزان 2 تا 5 میلی لیتر در هنگام انزال از طریق آلت تناسلی از بدن مرد خارج میشود. زمان نهفتگی ارگاسم در مردان معمولا بسیار کوتاهتر از زنان است که اینبه خاطر شرایط بدنی و عصبی زنان است که باعث این شرایط میشود. .( برخی تحقیقات نشان می دهد 75 درصد مردان در کمتر از دو دقیقه از آغاز سکس به ارگاسم می رسند.) برای رسیدن مردان به ارگاسم تحریکاتی که بر روی آلت مرد همانند عمل دخول در واژن و یا مقعد و یا تحریکاتی که به وسیله زن روی آن انجام میگیرد (نوازش و مکیدن), نقش به سزایی دارد. ارگاسم در زنان ارگاسم در زنان از فرایند پیچیده تری نسبت به مردان پیروی می کند وبه همین دلیل زمان بیشتری میبرد تا یک زن به اوج لذت جنسی و ارگاسم برسد. ( به طور میانگین 10 تا 20 دقیقه ). ارگاسم در زنان دارای یک روند برای تخلیه است به طوری که زمان خاصی برای بوجود آمدن آن نمیتوان مشخص کرد(همانگونه که در بالا ذکر شد نشانه ارگاسم مردان انزال و خروج منی است) و ممکن است زمان آن تا یک دقیقه طول بکشد.در بیشتر زنان حساس ترین عضو به تحریکات جنسی کلیتوریس ( چوچوله )است که لمس آن بیشترین نقش را در فراهم آوردن لذت جنسی در زنان دارد. بسیاری از زنان به ویژه زنان طبقات پائین در کشورهای جهان سوم تاکنون تجربه رسیدن به ارگاسم را نداشته اند و بسیاری از ناراحتیهای روحی می تواند توان ارگاسم را از زنان سلب کند. به عقیده بعضی از محققان در زمینه مسائل جنسی زنان لذت بیشتری از یک رابطه جنسی یا سکس میبرند تا مردان. البته میزان دقیق آن تاکنون مشخص نشدهاست ولی در برخی موارد محققان لذت جنسی زن را تا ۳برابر بیشتر از لذت جنسی مرد تخمین زدهاند. در این میان مردان وظیفه سنگین تری به عهده دارند و باید باکسب مهارت در رسیدن به لذت جنسی به زن کمک کنند. سکس در ایران معاصر امروزه تمام دنیا به بنبست های اخلاقی بزرگی برخورد کردند که شاید ریشه ی آن نظریه ی فرید بوده باشد به هر حال بسیار سکس در زندگی را جالب می دانند ولی طبق نظر سنجیهایی یاد شده بسیاری سکس قبل از ازدواج را باعث سست شدن بنیان خانواده می دانند و سکس بعد از ازدواج را خیانت نام می دهند دین اسلام سکس را فقط منحصر به ازدواج و کنیزان (زنانی که در مالکیت فردی باشند) که در گذشته بوده است و ازدواج صیغه تایید می کند سکس از شب زفاف به صورت رسمی صورت میگیرد چه برای مرد و چه زن و همین بی تجربگی باعث وارد آمدن ضرباتی در بسیاری از موارد میگردد والبته کسب تجربه هم باعث ایجاد ضربات سنگین و جبران ناپذیری است به صورتی که عموم مردم خیانت جنسی را عملی بسیار ناپسند می دارند خودداری از قبول واقعیات مربوط به مسائل جنسی سبب بحرانها و مشکلات اجتماعی فراوانی در ایران شده است, به صورتی که در سال ۲۰۰۶ در گزارشی که سایت جستجوگر گوگل در رابطه با بیشترین مراجعان بهسایتهای پورنوگرافی انجام داده بود حاکی از آن بود که کاربران ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها در مقام سوم جستجوگران واژه انگلیسی sex (جنس) از میان تمام کشورهای جهان قرار داشتند. گرایش جنسی که ترجیح جنسی و تمایل جنسی نیز نامیده شده توصیف کننده نوع محل تمرکز تمایلات عشقی، جنسی، احساسی و تخیلی افراد است. ردهبندی گرایشهای جنسی موجودات زنده معمولاً برپایه نوع جنسیتی که مورد تمایل آنهاست صورت میگیرد. انواع این گرایشها عبارتند از: همجنسگرایی: گرایش به جنس موافق دگرجنسگرایی: گرایش به جنس مخالف دوجنسگرایی (دوجنسی): گرایش به هردو جنس بیجنسی: نداشتن گرایش جنسی به هیچکس همجنسگرایی یکی از گرایشهای جنسی است که مشخصه آن تمایل زیبایی شناختی، عشق رومانتیک، و تمایل جنسی منحصرآ نسبت به جنس همگون با خود فرد میباشد. به فردی که به جنس دیگر گرایش داشته باشد دگرجنسگرا و به افرادی که هم بهجنس دیگر و هم به همجنس خود تمایل دارند دوجنسگرا میگویند. در اصطلاح اسلامی به ارتباط جنسی بین مردان «لواط» (برگرفته از نام لوط پیامبر قومی که به این کار مشهورند) و به ارتباط جنسی بین زنان «مساحقه» میگویند. در گویش مردم عامی افراد همجنسگرا - زن یا مرد - با عنوان عمومی «همجنسباز» خوانده میشوند ولی واژههای دیگری نیز در گفتار عوام برای اشاره همجنسگرایان وجود دارد که معمولاً تحقیرآمیز و محکومکننده هستند؛ به عنوان مثال همجنسگرایان مرد در زبان فارسی با عناوین چون اِواخواهر، اُبنهای (شخص مفعول در عمل جنسی همجنس گرایان) و عناوین زنندهتر خوانده میشوند. برای اشاره به همجنس گرایان زن در زبان فارسی معمولاً واژه لزبی بکار میرود که از واژهٔ انگلیسی Lesbian آمدهاست. البته در گفتار ایرانیان به همجنسگرایان زن، طَبَقزن گفته میشدهاست که به عمل طَبَقزنی اشاره داشتهاست. این لغت امروزه بندرت مورد استفاده قرار میگیرد. پدیده همجنس گرایی همیشه با بشر بودهاست و در ادبیات و هنر جهان از زمان بسیار کهن، شاهد اشاراتی به این پدیده هستیم. · دگرجنس گرایی که ناهمجنسخواهی هم گفته شده گونهای از گرایشهای جنسی است که در آن فرد به جنس مخالف خود تمایل جنسی دارد، یعنی مرد به زن و زن به مرد گرایش دارد. این نوع گرایش جنسی معمولترین و رایجترین گرایش است
برچسب‌ها: سکس, sex
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393ساعت 18:41  توسط حامد |